Opći uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14) donose se slijedeći

                        OPĆI UVJETI POSLOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA


I.          OPĆE ODREDBE
Članak 1

Općim uvjetima poslovanja u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se načela i pravila ponašanja između agencije za posredovanje u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa Posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju.
Opći uvjeti usklađeni su sa ugovorom o posredovanju koji se sklapa između Posrednika i Nalogodavca.
Tim načelima i pravilima ponašanja u poslovanju Posrednik  ispunjava svoje obveze prema struci, nalogodavcima i svojim zaposlenicima.

Članak 2

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:
Posrednik u prometu nekretnina – No.1 Nekretnine d.o.o., agencija za posredovanje u prometu nekretninama,  Rijeka, Riva 4
Podposrednik u prometu nekretnina – Agencija koja sa Posrednikom ima sklopljen Ugovor o poslovnoj suradnji i zastupa njegove interese
Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika i Podposrednika u prometu nekretninama koje se tiču povezivanja Nalogodavca i Treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina prilikom kupnje, prodaje, zamjene, najma, zakupa i dr.
Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata
posredovanja u prometu nekretnina i kao takva zaposlena kod Posrednika / Podposrednika ili je to sam
Podposrednik koji sa Posrednikom ima valjan Ugovor o poslovnoj suradnji
Asistent posredovanja u prometu nekretnina je fizička osoba zaposlena kod Posrednika / Podposrednika
Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretninama sklapa pisani ugovor o posredovanju, a u tom svojstvu može se pojaviti prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina
Treća osoba je fizička ili pravna osoba koju Posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnog posla kojeg je predmet određena nekretnina
Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja
Cijena nekretnine iskazana je u eurima, a plativa je u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke

Članak 3

Posrednik može svoje sporazume sa Nalogodavcima prenijeti na Podposrednike, sa kojima ima valjan ugovor o poslovnoj suradnji. U tom slučaju Nalogodavac i nadalje ostaje u ugovornom odnosu sa Posrednikom, Agencijom NO.1 NEKRETNINE d.o.o., Rijeka, Riva 4.

Članak 4
Opći uvjeti poslovanja Posrednika dostupni su u službenim prostorijama Agencije NO.1 NEKRETNINE d.o.o., Rijeka, Riva 4, na web stranicama Posrednika www.no1-nekretnine.hr  te se u kraćoj formi nalaze i na tipskim posredničkim ugovorima Posrednika.

II.        UVJETI POSLOVANJA
Članak 5

Posrednik raspolaže odgovarajućim poslovnim prostorom u kojem obavlja djelatnost te je dostupan u uredovnom radnom vremenu.
Posrednik je obvezan povjerene mu predmete (ključeve, dokumente i sl.) evidentirati, pohraniti i čuvati.

Članak 6

U obavljanju posredničkog posla, Posrednik je obvezan postupati savjesno i pošteno te u skladu s dobrim običajima graditi povjerenje, štiteći interes Nalogodavca i Treće osobe te nastupati nepristrano u cilju realizacije posla, vodeći računa o dostojanstvu posredničkog posla.

III.       OGLAŠAVANJE I PONUDA NEKRETNINA
Članak 7

Ponuda nekretnina Agencije temelji se na podatcima koje je Agencija zaprimila pismenim i/ili usmenim putem te je između ostalog uvjetovana usmenom potvrdom, te potpisom Ugovora o posredovanju između Nalogodavca i Posrednika.
Agencija zadržava pravo na mogućnost pogreške u opisu ili cijeni nekretnine, odnosno da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili da je vlasnik odustao od prodaje (ili najma).
Agencija nije odgovorna za greške iz stavka 2. ovog članka osim u slučaju namjernih grešaka i/ili izrazito nemarnog poslovanja Agencije.
Agencija nije odgovorna za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje Nalogodavca.
Ako je Nalogodavac već upoznat sa nekretninama koje su mu ponuđene, obvezan je bez odgode obavijestiti Agenciju o tome usmenim ili pisanim putem (elektronička pošta, preporučeno pismo i sl.)
Ponude i obavijesti Agencije Nalogodavcu smatraju se poslovnom tajnom.

IV.        OBVEZE NALOGODAVCA
Članak 8

Potpisom Ugovora o posredovanju Nalogodavac se obvezuje naročito obavljati sljedeće:
1. izvješćivati Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluge posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini
2. dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo ne nekretnini koja je predmet posredovanja
3. upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini
4. ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba potreban je pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine i to u vidu prihvaćanja  Ugovora o posredovanju
5. osigurati Posredniku i Trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla neposredni pregled nekretnine
6. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji ga je ovlastio    
7. isplatiti Posredniku posredničku naknadu u cijelosti, za uslugu posredovanja kod prodaje/kupnje nekretnine u ugovorenom postotku od utvrđene kupoprodajne cijene nekretnine, odnosno visinu jedne ugovorene najamnine/zakupnine i to neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta kojega je Nalogodavac sklopio sa Trećom osobom
8. nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja
9.  ako za vrijeme trajanja Ugovora o posredovanju Nalogodavac ipak sklopi mimo Posrednika pravni posao sa Trećom osobom ili pak to ostvari preko drugog posrednika, a za koji pravni posao je Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu


V.         UGOVOR O POSREDOVANJU
Članak 9

Ugovorom o posredovanju Posrednik se obvezuje dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu koja bi sa njim pregovarala o sklapanju pravnog posla, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti Posredniku posredničku naknadu, ako se sklopi ugovor o pravnom poslu.
Ugovor o posredovanju sklapa se između Posrednika i Nalogodavca. U Ugovoru o posredovanju moraju biti točno, istinito i potpuno naznačeni podaci o nekretnini za potrebe posredovanog posla.

Članak 10

Posrednik može, uz suglasnost prodavatelja, temeljem njegovog usmenog naloga vršiti uslugu oglašavanja nekretnine na svojim web stranicama, a kada se za predmetnu nekretninu zainteresira potencijalni kupac o tome će obavijestiti prodavatelja te sa istim potpisati Ugovor o posredovanju.

Članak 11

Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme od 36 mjeseci i može se sporazumom stranaka raskinuti pod uvjetom da opoziv nije protivan načelu savjesnosti.
Postupak otkaza ugovora s tim u svezi ne može pasti u nevrijeme, dakle s namjerom da se Posrednika svjesno ošteti ili liši prava na naknadu.

VI.       ISKLJUČIVO/EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE
Članak 12

Ugovorom o isključivom/ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac se može obvezati da za posredovani pravni posao neće angažirati niti jednog drugog posrednika (isključivo posredovanje), te takva obveza mora biti izričito ugovorena. Sporazumom obiju stranaka dogovara se i trajanje takvog ugovora.
Ako za vrijeme trajanja Ugovora o isključivom/ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac ipak sklopi mimo Posrednika pravni posao sa Trećom osobom ili pak to ostvari preko drugog posrednika, a za koji pravni posao je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku isplatiti ugovorenu posredniču naknadu.
Prilikom zaključivanja ugovora o isključivom posredovanju Posrednik je dužan upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te odredbe.

VII.      OBVEZE POSREDNIKA
Članak 13

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama Posrednik se obvezuje obavljati slijedeće:
 1)  pažnjom dobrog gospodarstvenika tražiti priliku za sklapanje ugovora o posredovanom poslu između Nalogodavca i Treće osobe 
 2)  nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi sklapanja pravnog posla
 3)  posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla
 4)  upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
 5)  upozoriti Nalogodavca sa eventualnim nedostacima na nekretnini s kojima je upoznat
 6) izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo i/ili drugo stvarno pravo na nekretnini i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke i eventualne rizike zbog neuređenog zemljišno-knjižnog stanja nekretnine, upisanih stvarnih prava i/ili drugih prava trećih osoba na nekretnini
 7) upoznati Nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine
 8) obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnima za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate
 9)  čuvati osobne podatke Nalogodavca kao poslovnu tajnu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka koji je u primjeni od 25.05.2018.
10) oglasiti nekretninu prema Općim uvjetima poslovanja Posrednika radi što bolje prezentacije nekretnine na tržištu
11) posredovati pri primopredaji nekretnine
12) ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu sa važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište
13) omogućiti pregled nekretnina Nalogodavcu
14) Posrednik zadržava subjektivno pravo ne dovođenja u svezu potencijalnog kupca i/ili prodavatelja s potencijalnim prodavateljem i/ili kupcem ukoliko samostalno procijeni da se radi o neodgovornim i neozbiljnim klijentima
15) u suradnji s odvjetničkim uredima izraditi za Nalogodavca Predugovor o kupoprodaji, Ugovor o kupoprodaji, Tabularnu izjavu, Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na nekretnini u Zemljišno-knjižnom odjelu kod nadležnog Općinskog suda

VIII.    POSREDNIČKA USLUGA
Članak 14

Smatra se da je Posrednik obavio posredničku uslugu ukoliko je Nalogodavcu omogućio vezu s Trećom osobom (fizičkom ili pravnom) radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla, a naročito ako je:
1) neposredno odveo i/ili uputio Nalogodavcu Treću osobu (fizičku ili pravnu) radi razgledavanja nekretnine koja je predmet posredovanja
2) organizirao susret između Nalogodavca i Treće osobe radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla
3) Nalogodavcu priopćio ime, i/ili broj telefona (fiksnog ili mobilnog), i/ili broj telefaksa, i/ili e-maila osobe ovlaštene za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla i/ili točnu adresu Treće osobe zainteresirane za sklapanje pravnog posla

Članak 15

Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na Nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.

Članak 16

Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako Posrednik podatke otkrije Trećim osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi Posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s Nalogodavcem.

IX.       POSREDNIČKA NAKNADA
Članak 17

Posredniku pripada posrednička naknada po dogovoru + PDV (u daljnjem tekstu: naknada) sukladno Ugovoru o posredovanju u prometu nekretninama.
Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu određenu Ugovorom o posredovanju.

Članak 18

Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta kojega je Nalogodavac sklopio sa Trećom osobom (kupoprodajni predugovor, kupoprodajni ugovor, ugovor o najmu/zakupu).
Na iznos posredničke naknade zaračunava se PDV u visini od 25%.

Članak 19

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu materijalnih troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da mu se unaprijed doznače sredstva za određene izdatke i troškove.

Članak 20

U slučaju posredovanja, u kojem je Nalogodavac sam ili preko druge osobe našao zainteresiranu osobu, Posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne materijalne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.

X.        CJENIK
Članak 21

Posrednik je za obavljene usluge posredovanja u obvezi naplatiti posredničku naknadu.
Na iznos posredničke naknade zaračunava se PDV u visini od 25%.

Članak 22

Posrednik zadržava pravo promjene visine posredničke naknade od gore navedenih, ovisno o specifičnosti pravnog posla što se točno određuje ugovorom o posredovanju prema dogovoru s Nalogodavcem ovisno o obimu posla, načinu oglašavanja, odnosno zahtjevima Nalogodavca.

XI.       PRESTANAK UGOVORA
Članak 23

Ugovor o posredovanju sklapa se na rok od 36 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovorenih strana.
Ukoliko Nalogodavac prije isteka ugovorenog roka jednostrano raskine ugovor, dužan je u roku od 7 (sedam) dana Posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora.

Članak 24

Kada ugovor prestane zbog isteka roka, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine niti obveze.
Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

XII.     SURADNJA S DRUGIM AGENCIJAMA
Članak 25

Agencija je spremna za suradnju s drugim agencijama za posredovanje u prometu nekretninama koje poštuju temeljna etička načela kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija s tržišta, istupanje u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih agencija.

XIII.    USKLAĐENOST SA POSEBNIM ZAKONSKIM PROPISIMA
Članak 26

Agencija je uskladila svoje interne akte sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17) te je donesen Pravilnik o mjerama, radnjama i postupanjima radi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i Pravilnik kontrole, politike i postupaka za smanjivanje rizika od PNFT.

Članak 27

Agencija je uskladila svoje interne akte sa odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), te Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.)

XIV.     ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 28

Agencija NO.1 NEKRETNINE d.o.o., Rijeka, Riva 4, www.no1-nekretnine.hr  zadržava pravo ažuriranja ili izmjene Općih uvjeta poslovanja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

Članak 29

Za odnose između Posrednika i Nalogodavca i trećih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima RH.
Za sudske sporove utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Rijeci.

U primjeni od 01.10.2021.